Socialinių paslaugų centras: dienos ir trumpalaikė socialinė globa_en

Socialinių paslaugų centras, vienas iš VšĮ „Vilties žiedas“ padalinių, yra įsikūręs Kaune, A.Juozapavičiaus pr. 7 G (Šančių seniūnijoje), naujai rekonstruotame ir asmenims su negalia pritaikytame pastate. Centre suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimos nariams teikiamos socialinės paslaugos, atitinkančios jų poreikius.

Dienos centre teikiamos paslaugos suaugusiems asmenims su negalia, kurių tikslas - pagelbėti negalią turintiems žmonėms, užtikrinant turiningą užimtumą, gerinti jų galimybes savarankiškai veikti bendruomenėje, padėti jiems sėkmingai prisitaikyti ir jausti pasitenkinimą savo veikloje. Teikiant paslaugas:

 • Organizuojami užsiėmimai neįgaliesiems dienos centre, atitinkantys jų interesus ir galimybes, siekiant lavinti neįgaliųjų saviraišką ir kūrybiškumą.
 • Teikiama asistentų pagalba neįgaliesiems vykstant į/iš Socialinių paslaugų centrą, sveikatos priežiūros, kitas viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas, sprendžiant mokymosi galimybių ar darbo paieškos klausimus.
 • Organizuojami užsiėmimai neįgaliesiems ir jų šeimos nariams, kuriose mokoma kaip valdyti ligą ar negalią, kaip spręsti emocines ar kitas kasdieniame gyvenime iškylančias problemas, kaip pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime.
 • Organizuojamos išvyko, ekskursijos, vasaros stovyklos neįgaliesiems ir jų šeimos nariams.

Centre siekiama sudaryti sąlygas lankytojams lavinti kasdienio gyvenimo įgūdžius, atskleisti savo galimybes ir mokytis naujų dalykų, dirbti arba užsiimti jiems patinkančia veikla, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Dienos socialinę globą sudaro šios paslaugos:

 • informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • bendravimas, laisvalaikio ir užimtumo organizavimas;
 • ugdymo organizavimas (suaugusiems su negalia iki 21 metų);
 • maitinimo organizavimas (kai paslauga asmeniui teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną);
 • asmens higienos paslaugų organizavimas;
 • psichologinė-psichoterapinė pagalba;
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba pagal asmens poreikius;
 • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • darbinių įgūdžių ugdymas;
 • transporto organizavimas,
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

 

Centre teikiamos trumpalaikės globos paslaugos suaugusiems asmenims su negalia, apimančios kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą, atitinkančią individualius neįgaliojo poreikius. Trumpalaikė socialinė globa teikiama ne mažiau kaip 12 val. per parą iki 5 parų per savaitę. Trumpalaikę socialinę globą sudaro šios paslaugos:

 • informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • apgyvendinimas;
 • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • darbinių įgūdžių ugdymas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • asmens higienos paslaugų organizavimas;
 • maitinimo paslaugų organizavimas;
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Esant poreikiui, užtikrinama transporto paslauga arba specialistų konsultacijos centre.

Jeigu pageidaujate lankyti dienos centrą arba gauti trumpalaikės globos – „atokvėpio“ paslaugas, kviečiame susisekti su Centro socialiniu darbuotoju telefonu (8-37) 345564, kuris paaiškins, kaip atvykti į Centrą ir padės užpildyti reikiamus dokumentus. Jums prireiks šių dokumentų:

1) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma, gali būti užpildoma vietoje);

2) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formos, gali būti pildoma vietoje);

3) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (pasas arba asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvoje, laikinas piliečio pažymėjimas);

4) neįgaliojo pažymėjimo ir specialiųjų poreikių nustatymo pažymos (jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai), darbingumo lygio pažymos (jei nustatytas darbingumo lygis);

5) šeimos gydytojo ir (ar) gydytojo psichiatro medicinos dokumentų išrašo (F 027/a);

6) dokumentų dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui išduoti), globėjo paso.

Esant reikalui, gali būti prašoma ir kitų dokumentų, susijusių su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu arba mokėjimo už socialines paslaugas dydžio nustatymu.

Lankyti dienos centrą arba gauti trumpalaikės globos paslaugas galima ir savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus siuntimu. Tokiu atveju dėl paslaugos gavimo turite kreiptis į seniūnijos (pagal gyvenamąją vietą) Socialinio darbo skyrių, kur užpildysite prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti. Pildant šią paraišką nurodykite, kad dienos socialinės globos ar trumpalaikės globos paslaugas norite gauti VšĮ „Vilties žiedas“ Socialinių paslaugų centre. Seniūnijos socialinis darbuotojas užpildys visus reikiamus dokumentus ir pateiks savivaldybės Socialinių paslaugų skyriui, kuris suteiks siuntimą į Socialinių paslaugų centrą

Tuo atveju, kai socialines paslaugas skiria savivaldybė, atvykstant į centrą asmuo turi pateikti savivaldybės sprendimą skirti asmeniui socialinę globą, pridedant savivaldybės pažymą apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį, asmens socialinės globos poreikio įvertinimo dokumentus (arba jų kopijas).

_en

Testimonials

testimonial image

Thank you for the knowledge I have acquired and encouraging words.

I am grateful to people working in “Vilties žiedas” for the possibility to feel a student again:) I found out that the roots of science are bitter indeed, and the fruits are really delicious. I am happy for the joy and possibility to use the acquired knowledge now and in the future. I am really thankful for warm and encouraging words. I feel always welcome, greeted with smile and concern. You have become a part of my family, where I can share my worries without fear as I will always be heard and encouraged. Here I found new and sincere people who became my friends.
Thank You for being. I wish you to further give hope needed so much for people not only to learn but also to live. Thank you very much!!!

Participant of professional rehabilitation

Contacts

Public Institution (PI) „Vilties žiedas“
Juozapavičiaus ave. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lithuania
Telepone: +370 37 756207
Fax: +370 37 756208
E-mail: viltiesziedas@bendruomenes.lt  

Enterprise code: 135977640
VAT code: LT100004757114