Projektinė veikla

 • Všį "Vilties žiedas" yra Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM įgyvendinamo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.3.1-ESFA-V-405 įgyvendinimo priemonės „Institucinės globos pertvarka“ projekto Nr.08.4.1.-ESFA-V-405-03-0001 "Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra" partneris. Projektas finansuojamas ES lėšomis.
  Projekto tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia, savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus paslaugas.
  VšĮ „Vilties žiedas“ vykdomos projekto veiklos Kauno regione: 
  • Pagalbos priimant sprendimus paslaugos teikimas, kurios tikslas – pasitelkus pagalbininko priimant sprendimus ar specialistų komandos pagalbą, stiprinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, siekiant savarankiško gyvenimo ir dalyvavimo visose gyvenimo srityse. 
  • Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikimas. Tai paslauga, kuria siekiama padėti asmeniui, norinčiam rasti darbą laisvoje darbo rinkoje, atitinkantį jo gebėjimus bei rinkos galimybes, ir suteikti jam tolimesnę pagalbą įsitvirtinant darbo vietoje.
 • 2019 m. vykdomas projektas „Atrask ir įvertink save darbinėje veikloje“, kurio tikslas – teikiant socialinės integracijos paslaugas Kauno regione, padėti neįgaliesiems ir socialinės pašalpos gavėjams integruotis į darbo rinką. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas. 

 • 2019 m. sėkmingai įgyvendintas projektas „Už skaidrią Lietuvą“. Projekto tikslas – padidinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms, ugdyti ir gerinti visuomenės sąmoningumo lygį, susiduriant su korupcijos apraiškomis.

 • 2019 m. sėkmingai įgyvendintas projektas „Žalia šviesa veikliems“. Projektą finansavo Europos socialinis fondas pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto tikslas – skatinti vyresnio darbingo amžiaus žmonių aktyvumą siekiant jų grįžimo bei išlikimo darbo rinkoje ar įsitraukimo į savanorišką veiklą.

 • 2018 m. sėkmingai įgyvendintas projektas „Būk pilietiškas ir aktyvus – „100 idėjų Lietuvai”. Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.2-ESFA-K-917 priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“.
 • 2017 m. vykdomas Kauno miesto savivaldybės finansuojamas projektas "Gyvenu aktyviai", skirtas vaikams ir suaugusiems su negalia Kauno mieste, siekiant mažinti vaikų ir jaunų suaugusių neįgaliųjų su intelekto negalia socialinę atskirtį bei skatinti jų aktyvumą, didesnę socializaciją ir dalyvavimą bendruomenėje.
 • 2017 m. vykdomas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „2017 m. socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje", skirtas teikti socialinės reabilitacijos paslaugas, užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, didinant neįgaliųjų savarankiškumą, užimtumą, gerinant neįgaliųjų gyvenimo kokybę.
 • 2016 m. vykdomas Kauno miesto savivaldybės finansuojamas projektas „Dienos socialinių paslaugų vaikams su intelekto negalia organizavimas Kauno mieste", siekiant išplėsti dienos socialines paslaugas vaikų mokyklinių atostogų metu.
 • 2016 m. vykdomas mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (MTTV) projektas „ Žemės ūkio specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų poreikio 2017 - 2020 metams prognozė“, skirtas atlikti žemės ūkio specialistų ir kvalifikuotų darbininkų pasiūlos ir paklausos analizę, studijų ir mokymo programų atitikties analizę bei nustatyti studentų priėmimo pagal studijų ir mokymo programas kasmetinius poreikius 2017-2020 metams.
 • 2016 m. vykdomas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „2016 m. socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje", skirtas teikti socialinės reabilitacijos paslaugas, užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, didinant neįgaliųjų savarankiškumą, užimtumą, gerinant neįgaliųjų gyvenimo kokybę.
 • 2015 m. įvykdytas projektas „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“, skirtas teikti socialinės reabilitacijos paslaugas, užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, didinant neįgaliųjų savarankiškumą, užimtumą, gerinant neįgaliųjų gyvenimo kokybę.
 • 2013 m. -2015 m. sėkmingai įgyvendintas projektas „Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūros sukūrimas“, (projekto kodas VP2-1.4-ŪM-02-K-02-003), skirtas sukurti šiuolaikinę bazę pažangioms ortopedijos bei reabilitacijos techninėms priemonėms kurti, žinių ir technologijų sklaidai bei verslo plėtrai ekonominės globalizacijos sąlygomis užtikrinti. Plačiau apie projektą.
 • 2012 m. - 2015 m. sėkmingai įgyvendintas projektas „Negalia – ne kliūtis karjerai“ , skirtas integruoti neįgaliuosius į darbo rinką. Plačiau apie projektą.
 • 2011 m. -2014 m. įgyvendinome projektą „Mišrių socialinių paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono savivaldybės Plokščių, Gelgaudiškio ir Kriūkų seniūnijose“ skirtas rekonstruoti Plokščių km. esantį apleistą pastatą ir įkurti jame mišrių socialinių paslaugų centrą. Plačiau apie projektą.
 • 2011 m. - 2015 m.  sėkmingai įvykdytas projektas „Socialinių paslaugų centro (A. Juozapavičiaus pr. 7G, Kaune) patalpų (pastato) rekonstravimas“ (projekto Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-22-005), skirtas rekonstruoti pastatą Žemųjų Šančių rajone ir įkurti jame Socialinių paslaugų centrą asmenims su sunkia kompleksine proto ir fizine negalia.Plačiau apie projektą.
 •  2011 m. - 2014 m. sėkmingai įgyvendintas projektas „Kompiuterinio raštingumo mokymai Jonavos, Kauno bei Vilniaus regionų gyventojams“ (projekto kodas VP1-1.1-SADM-07-K-01-009) pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-07-K priemonę„ Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“
 • 2009 m. - 2013 m. VšĮ „Vilties žiedas“ kaip partneris dalyvavo projekte „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų metodikų kūrimas ir diegimas, kvalifikacinių reikalavimų profesinės reabilitacijos specialistams nustatymas, pasirengimas ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų kūrimas, paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimas”.Plačiau apie projektą.
 • 2009 m. sėkmingai įgyvendintas projektas "Neįgaliųjų socialinė reabilitacija ir integracija", finansuotas iš Kauno miesto nevyriausybinių organizacijų rėmimo fondo.
 • 2008 m. sėkmingai baigtas vykdyti projektas "Pažink pasaulį kitaip", siekiant integruoti sutrikusio intelekto asmenis kaip visaverčius visuomenės narius, atsižvelgiant į jų individualius poreikius.
 • 2008 m. sėkmingai įvykdytas 2004-2006 m. BPD 2 prioriteto 3 priemonės "Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija" projektas "Moterų, ketinančių grįžti į darbo rinką, bendruosius gebėjimus ir profesinę kvalifikaciją suteikiančių mokymų vykdymas Šakių regione".
 • 2006 m. įgyvendinome projektą "Būkit su mumis", skirtą sutrikusio intelekto žmonių mokymams vykdyti.
 • Įgyvendinome laimėtą projektą, Kauno nevyriausybinių organizacijų teikiamoms socialinėms paslaugoms finansuojamoms iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto 2005 metams "Pažeidžiamas žmogus – mūsų didžiausias rūpestis". Kauno mieste teikėme nestacionarinę slaugos paslaugą: slaugėme, globojome, lankėme ligonius, senelius, vienišus žmones, kuriems buvo reikalinga įvairi pagalba jų namuose ar kitoje vietoje.
 • Sėkmingai įvykdyti projektai Europos Bendrijų Iniciatyva EQUAL, temos "Atviros visiems darbo rinkos skatinimas, sudarant sąlygas lengviau patekti ar grįžti į darbo rinką asmenims, kurie susiduria su integracijos ar reintegracijos į darbo rinką sunkumais", kuriame buvome vystymo bendrijų ("Išeitis tau" ir "Jaunimo užimtumo ir motyvacijos stiprinimas ("JUMS")") partneriai.

 

 

 

 

 

 

 

Atsiliepimai

testimonial image

Ačiū už suteiktas žinias ir padrąsinančius žodžius

Dėkoju "Vilties žiedo" kolektyvui už galimybę pasijusti studente :) čia aš sužinojau, kad išties mokslo šaknys yra kartokos, nors vaisiai iš tikrųjų yra skanūs. Esu laiminga galėdama džiaugtis ir panaudoti įgytas žinias dabar ir ateityje. Esu Jums labai dėkinga už šiltus, padrąsinančius žodžius, aš visada čia jaučiausi laukiama, visada sutikta su šypsena, pasiteiravimu ar viskas gerai, Jūs tapote mano šeimos dalimi, kur galiu nebijoti papasakoti savo nerimo, nes visada būsiu išklausyta ir padrąsinta. Čia suradau naujų, nuoširdžių žmonių, kurie tapo mano draugais.
Dėkoju Jums, kad Jūs esate ir linkiu, kad ir ateityje suteiktumėte žmonėms taip reikalingą viltį ne tik mokytis, bet ir gyventi. Ačiū Jums labai labai!!!

Profesinės reabilitacijos dalyvė

Kontaktai


Žemėlapis
VšĮ „Vilties žiedas“ Juozapavičiaus pr. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 756207
Faksas: +370 37 756208
El. paštas: info@viltiesziedas.lt

Įmonės kodas: 135977640
PVM kodas: LT100004757114